ADVOKAT HELEN JAGEBRO I VARBERG OCH GÖTEBORG

Verksamhetsområden

Försvarare

Om du är misstänkt för ett brott, bör du ha en försvarare som ser till att dina rättigheter följs. Man bör alltid ha med sig en försvarare på polisförhör. I de flesta fall har du rätt till en offentlig försvarare på statens bekostnad. Jag biträder även i ekobrottsmål.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott har du ibland rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Som målsägandebiträde är jag ett stöd under förundersökningen och rättegången samt hjälper dig med ditt skadeståndsanspråk. Kostnaden betalas av staten.

LVU, LVM, LRV och LPT

Du har rätt till ett offentligt biträde om du riskerar att utsättas för tvångsåtgärder. Jag förordnas som offentligt biträde i tvångsmål för såväl vuxna som för barn och ungdomar.

Likvidator

Om det är dags att avveckla ditt aktiebolag kan jag hjälpa dig att likvidera det.

Bodelning

Vid en separation ska makars/sambors egendom fördelas i enlighet med äktenskapsbalkens regler. För det fall ni inte kan komma överens kan jag vara ombud vid en process. Jag förordnas även som bodelningsförrättare.

Tvistemål

Om du inte får betalt för en fordran eller har drabbats av en skada, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till. Även om du blir stämd kan du behöva en advokat som biträder dig i processen. I många tvistemålsprocesser har du rätt till rättsskydd eller rättshjälp, vilket du får hjälp att söka.


CVDSC_0037 (2).JPG

2017 Advokat i egen verksamhet
2012-2016 Rosengrens Advokatbytrå
2010-2012 Bolagsjurist på Triventus
1988-2010 Skattejurist